Monday, December 25, 2006

'420an kosmojaron : oni malkovris koban skribarton. ôajnas preskaé nekredinde despli malfacile identigeblaj estas la verkaûoj. . . kio okazos ?’

Wednesday, May 03, 2006

Jen artikolo sentita de ôumôar
K'bah el Nok; dankon al li!


"Mi antaé longa tempo vizitis
ûa-planed' kaj tre surpriziêis pro
pluraj aferoj. Fakte, ûa-socio
miaopinie âiam aperas kiel
originala mondeto rekte ordigita
laé malliberemaj reguloj... Nu, tio
estas ege malvera, tion mi komprenis
post eta vizitado. Kontrolu miajn
diraûojn per rigardo al tipaj
vestec-kutimoj tie for..."

_ôumôar K'bah el Noka Babilon'

Saturday, December 17, 2005A nathurium-battery can make you fly for 50 years. Believe in the furture, enjoy the energies that came from cosmos...

Navurpilo flugigas vin dum duonjarcent’. fidu je la estonto, amu la kosmenergiojn…


Leonvojo-trairad’

La Leonvojo veturigas rekte de la Iôtar-Pordo êis la reêa Palaco . Sed êi eâ transiras Babilonon, la du plejeksterajn âirkaélokojn kunigante. En la Leonvojo envojiâas miliono da aerôipoj po minuto, jen la flug-trafiko de unu el la plej egaj urbvivujoj en la tuta galaksio…


Sunday, December 11, 2005

fenris / Fenriso


Ca : 4702/225.495.610
Sist. :Thor
Tagad. :41:02 std.
âefurb.:Börealia/Borealio
98.001730 Loê.
imperia fjordpalaco
Navegoj
kosmotek Stärtsär korp.

Dua urb.:Gorod/Slavurb: slavpopol.
mina indust
Vladstone
korp. Ekon.: k-imperio
Mon.: fjörda stelero
Lingv.: fenrisa, slava
Geo-pol. : problemiga kultur-duopec. Nord-ekvator.Terorpraktiko en la Ring-steparo, sendependema partio Krasnij Tovariôij (ruêaj kamaradoj).

Skeptikos informbultena arkivo

" Militema situacio sur Fenriso. Pli kaj pli tuj-okazonta fariêas gravkonflikto inter la Imperio kaj la ekvatora slavaro. ôajnas ke la eko de âio konsistis el la kulpigo de la imperiestrino Maëll je la ôtelo de unu inter la plejprezaj slavtrezoroj, la Glavo de la dio Maninka, dum templo-sturmo. La sendependema stepa partio ûus nomis 2a imperiestrino la kunordigantinon de la Krasnij tovariôij, Nataôa, kaj sin persvadas, ke la pasint-3-taga sturmo estis deturna atako. Nu, la imperiestrino Maëll ne konsentas pri tiu akuzo kaj amikeme proponas repaciêon. Sed la slavaj dioj jam koleras kaj la popolo ekvatora postulas kontentigon : se la Glavon oni ne redonas, Nataôa kaj siaj kamaradoj jesas, ke ili piedpremos Borealion antaé la 7a Nebuloz-Aéroro, t.e. post malpli ol unu semajno. La Inter-Mondaro kunvenigxis en Bibloso kaj maltrankviligxas pro ebla planed-konflikto kun geo-politikaj kaj kosmo-ekonomiaj teruraj konsekvencoj. Parolis riportistino Elektra Thales el Fënris por Skeptikos-kanalo."
.

Wednesday, December 07, 2005


Stela rakonto… (1a parto)

Kaj ekôvebis la Flugil, kaj tiel ekas en ia kobula cerbo, âiutage. Tiu-âi kobulo, kies nomo baldaé estas sciigota, dum matene ellitiêis pere de la famkonata bruo de la kobaj ôebaparatoj, kiujn oni kutime uzas tie. Li elkapkuôiêis el la kapkuseno de sia lito kaj irontis rapide al la etan kuirejon de la stelôipo cele de trovi ian matenmanêaûon.

Troviêis vitrofaritaj fenestroj en la âefa koridoro, vidigante, de la dekstra flanko, la kosmon, vastan, tiom kiom la homaj revoj. Pro tio, ke la stellumo tre vigle eniris la flugaparaton, ne kutimis la pilot-teamo dormi multe.

Tuj post la manêad’ penetris Ankha en la pilotejon, la plej granda âambro kies septoj plejdikis. Cxe la muro dorsapogis sufiâe belaspekta virino, kaparanêita per bunta kaj tuba hararo.

-Sal’ ! âu âio bon’s novamikin’ ?
-Feke ne ! Respondaâis la virino. Tiu kacaâaparat’ daére fuô’s !
-Ne alarmiêu homin’, ni hodiaé foriêas al Babilon’. Tie ôanêu ni la tutan !

Ankha ôategis la estecon de sia kunpilotistino. ôajnis ke estos bonetosa la vojaêo.

Kosma AntauxverkajxoSaluton al cxia kobana aux malkobana retumanto! Bonvenon al vi cxiuj, kie ajn vi trovigxu konektita en la tuta galaksio ! Jen unua versio de blogo pri la vasta universo de la stelvojistoj…

La cxi-tiu versio celas farigxi informiga revuo pri eventoj cxu okazintaj cxu okazantaj en la Tribzono kaj ecx plifore. Plue ankaux temas pri provverkajxo taksonta mian kompetencon pri blogaj fakoj, sed tion mi starigas ne tiom diskoniginde ! Tamen diskonigindaj estas ja kelkaj aferoj.

Unue, mi elektis la x-sistemon, la anstatauxigilo kiun mi preferas.

Due, ne forgesu ke kunlaborantaj kobanoj partoprenas la verkadon de enketoj, esploroj, ekskurcioj, intervjuoj, traduklaboroj cxie en la Tribzono. Pro fidelecemo je la artikoloj certe aperos plejofte kompreneblaj slang-esprimoj; ne ofendigxu! Baldaux eblos kelkfoje aperi artikoloj en alilingvoj el la Tribzono kiel la Jxa-Terana (je antikva formo) aux la Maj-latina el Tlalok ; multe pli malofte la Babilona.

Trie, kaj plejdirinde, homoj kaj samideanoj, al vi mi alparolas, ne temas pri kontrauxema aux Id-tipa movado; la PHL (Proviza Homlabor’) unumembra organizo, kies mallongiga literaro ecx rilatas al « privata sxerco », zorgos pri disretiga proceso de la Stelvojistoj kaj esperantas ke ceteramikaj ge-rolludantoj devige aligxos al la esper-lingvo por dehavi sekretajn informojn pri ontaj aventuroj...