Wednesday, December 07, 2005


Stela rakonto… (1a parto)

Kaj ekôvebis la Flugil, kaj tiel ekas en ia kobula cerbo, âiutage. Tiu-âi kobulo, kies nomo baldaé estas sciigota, dum matene ellitiêis pere de la famkonata bruo de la kobaj ôebaparatoj, kiujn oni kutime uzas tie. Li elkapkuôiêis el la kapkuseno de sia lito kaj irontis rapide al la etan kuirejon de la stelôipo cele de trovi ian matenmanêaûon.

Troviêis vitrofaritaj fenestroj en la âefa koridoro, vidigante, de la dekstra flanko, la kosmon, vastan, tiom kiom la homaj revoj. Pro tio, ke la stellumo tre vigle eniris la flugaparaton, ne kutimis la pilot-teamo dormi multe.

Tuj post la manêad’ penetris Ankha en la pilotejon, la plej granda âambro kies septoj plejdikis. Cxe la muro dorsapogis sufiâe belaspekta virino, kaparanêita per bunta kaj tuba hararo.

-Sal’ ! âu âio bon’s novamikin’ ?
-Feke ne ! Respondaâis la virino. Tiu kacaâaparat’ daére fuô’s !
-Ne alarmiêu homin’, ni hodiaé foriêas al Babilon’. Tie ôanêu ni la tutan !

Ankha ôategis la estecon de sia kunpilotistino. ôajnis ke estos bonetosa la vojaêo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home